13:11

 
1. Якщо у Вас чи в учнів не було досвіду роботи в малих групах, можна організувати спочатку роботу у парах. Приділіть особливу увагу учням, яким важко пристосуватися до роботи у малій групі. Коли учні навчаться працювати в парі, переходьте до роботи в групі, що складається з трьох учнів. Як тільки Ви переконаєтеся, що ця група здатна функціонувати самостійно, поступово розширюйте її межі. Намагайтеся не включати в малу групу більш п’яти учнів.

 

2. Навчайте учнів колективній роботі в групах і контролюйте їхню роботу. Слідкуйте за внутрішньогруповою взаємодією, допомагайте учням вирішувати виникаючі в групі проблеми. Спрямовуйте учнів на розвиток вмінь, необхідних для ефективної роботи в малій групі. Не сподівайтесь, що вони зможуть добре працювати в групі без Вашої допомоги. Одним із способів дати їм можливість проаналізувати індивідуальну поведінку членів групи, є призначення “спостерігачів”, що відзначають просування групи до виконання поставленого завдання. Звіт “спостерігачів” дає членам групи можливість акцентувати увагу на тому, як вони виконували завдання. “Спостерігачі” мають відзначати:

-           ознаки домінуючої поведінки в малій групі;

-           розподіл обов’язків і їх виконання членами малої групи;

-           як лідер групи справляється з проблемами, які виникають у ході роботи.

У ході роботи групи Вам і спостерігачам варто відстежувати дотримання учнями правил педагогічної ситуації:

§   Повага до педагога та своїх товаришів. Чи кожному члену групи надається рівна можливість висловлювати свою думку?

§   Здатність членів групи і лідера до компромісу і співпраці. Чи є в групі учні із консервативними думками, що не хочуть змінювати їх, а намагаються нав’язати свою точку зору іншим?

§   Підтримка своїх товаришів по групі;

§   Вміння слухати. Може бути, члени групи воліють говорити самі, а не прислухатися до думок інших?

§   Стратегія поведінки у конфлікті. Якщо члени групи, дотримуючись різних позицій, вступають у конфлікт, чи намагається група уникнути конфліктної ситуації? Чи виносять вони питання, які викликали розбіжності, на відкрите обговорення?

§   Комунікативні навички. Яка атмосфера присутня в групі (сприятлива, несприятлива)? Чи наявний міжособистісний контакт серед членів групи? Чи дотримуються вони правил культури поведінки?

 

3. Визначить оптимальну кількість учнів в групі. Чим більша група, тим більше вмінь мають виявляти учні, щоб дати кожному можливість висловитися. Маленькі групи більш ефективні, оскільки їх можна швидше організувати, вони швидше виконають завдання і нададуть кожному учневі більше можливостей зробити свій внесок в загальну роботу групи.

У групах із двох учнів відзначається високий рівень міжособистісної взаємодії та обміну інформацією. Тут виникає менше розбіжностей. У випадку їх виникнення жоден з учасників не має союзника.

У групах із трьох учнів дві, більш сильні особистості, можуть пригнічувати слабкого члена групи. Проте такі групи є найбільш стабільними структурами, у яких є можливість для продуктивної роботи. Непарний склад дає можливість групі вийти з тупика шляхом голосування. Група з п’яти чоловік є найбільш прийнятна для досягнення навчальної мети. Розподіл думок у співвідношенні 2:3 забезпечує підтримку меншості. Така група досить велика для продуктивного обміну думками і досить мала, щоб в усіх була можливість брати участь у роботі групи і зробити свій внесок.

 

4. Використовуйте різні варіанти і способи розподілу учнів по групах.

Варіанти розподілу:

1.   Групи з різнорідним складом включають учнів різної успішності, різної статі, різного віку (сильних, середніх і слабких). У різнорідних групах стимулюються творче мислення і обмін ідеями. Учні витрачають більше часу на виклад своєї точки зору, можуть обговорити проблему більш детально і вчаться розглядати питання комплексно. У таких групах встановлюються більш конструктивні стосунки між учасниками, за умови правильного підбору неформального лідера;

2.   Групи з однорідним складом формуються з учнів приблизно однакового рівня успішності (наприклад група тільки сильних учнів, група тільки середніх або слабких). Цей варіант дозволяє використовувати диференційовані за складністю завдання для кожної групи.

Способи розподілу учнів за групами:

§   авторитарний (здійснюється педагогом);

§   довільний (учні розраховуються “на перший-другий...”);

§   за бажанням учнів;

§   поєднання учнів, що сидять поруч, у групи.

Збереження стабільного складу групи протягом тривалого часу сприяє досягненню учнями майстерності в груповій роботі, високого рівня співпраці. Хоча у певних ситуаціях доцільно змінювати склад учасників у малій групі.

 

5. Розподіліть ролі всередині груп. Активно використовуйте рольову діяльність як засіб розвитку і корекції моделей поведінки учнів. Наприклад, доручіть роль керівника тихому, сором’язливому учневі.

При роботі в малій групі учні можуть виконувати наступні ролі:

§   організатор діяльності групи;

§   реєстратор (записує результати роботи);

§   доповідач (доповідає результати роботи групи учням всього класу);

§   критик (ставить уточнюючі питання, що допомагають групі краще виконати завдання);

§   активний слухач (може переказати своїми словами те, про що тільки що говорив доповідач, має власний погляд на питання, що обговорюється;

§   спостерігач (спостерігає за роботою, виставляє оцінки чи бали кожному учаснику групи);

§   хронометрист (стежить за часом, відпущеним на виконання завдання), обов’язки останнього може виконувати спостерігач.

Можливі й інші ролі. Розподіл ролей дозволяє кожному учаснику групи активно включитися в роботу. Якщо група зберігає стабільний склад протягом тривалого часу, учням варто мінятися ролями.

 

6. При організації групової роботи, звертайте увагу на наступні аспекти:

§   переконайтеся, що учні мають знання й уміннями, необхідні для виконання групового завдання. Брак знань може дезорганізувати навчальний процес – учні не стануть докладати зусиль для виконання завдання;

§   намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими. Малоймовірно, що група зможе сприйняти більш однієї чи двох, навіть дуже чітких, інструкцій за один раз. Запишіть інструкції на дошці і (чи) картках;

§   надайте групі досить часу на виконання завдання. Продумайте, чим зайняти групи, що виконають завдання раніше;

§   групова робота має стати правилом, а не радикальним, одиничним відступом від традиційної практики застосування пасивних методів навчання. У той же час не слід використовувати методику роботи в малих групах в тих випадках, коли виконання завдання вимагає індивідуальної роботи;

§   подумайте про те, як Ваш метод заохочення/оцінки вплине на ефективність групової роботи. Забезпечте  нагороди кожній групі за роботу (більш успішним, активним, або тим, хто найбільше виявив риси саморозвитку, взаємонавчання);

§   будьте уважні до питань внутрішньогрупового керування. Якщо один з учнів має доповісти перед класом про роботу групи, забезпечте відповідний вибір доповідача;

§   намагайтеся також звертати увагу на культуру міжособистісного спілкування, Вам необхідно поступово на заняттях її поглиблювати добором відповідних вправ, умов, вимог;

§   будьте готові до підвищеного робочого шуму, характерного для інтерактивних методів.

 

Мотивація членів малої групи

За ступенем мотивації членів групи до роботи, учнівські колективи поділяються на:

§   групи, немотивовані на виконання завдання. Мотивувати роботу таких груп можливо, використовуючи авторитарний стиль керівництва (за рахунок централізації у своїх руках функцій керування, застосування директивного стилю, чіткого планування і контролю, а також методів покарання окремих членів групи, що не виконують завдання і порушують дисципліну). Цей стиль можете застосовувати Ви як педагог, лідер групи (який отримав певні інструкції) чи одночасно Ви та учень (якому Ви передаєте частину своїх функцій);

§   групи, частково мотивовані на виконання завдання. Мотивувати роботу таких груп можна за рахунок підвищення значимості й особистої відповідальності неформального лідера (лідерів) групи, передачі йому (їм) частини функцій керівника. Використовуйте партнерський тип фасилітації, методи заохочення і покарання, розвивайте позитивний мікроклімат у групі;

§   групи, які повністю мотивовані. Підтримка мотивації в групі досягається через партнерський чи автономний тип фасилітації, передачу частини повноважень педагога членам групи, активне залучення членів групи до прийняття рішень, розвиток і заохочення самостійності учнів.

 

Методи мотивації учнів:

Організаційні (залучення учнів до участі в прийнятті рішень);

Мотивація є перспективою поглиблення знань, умінь і навичок;

Мотивація збагачує зміст праці;

Морально-психологічні (розвиток професійної гордості, особистої відповідальності, прагнення до успіху, можливість самореалізації, розвиток почуття значимості, публічне визнання досягнень, заохочення, орієнтація на досягнення цілей, конструктивна критика, створення атмосфери взаємної поваги, довіри, схвалення, підтримки).

 

Методика навчання малими групами

Сутність роботи у малих групах полягає в тому, що члени команди одержують одне, спільне завдання, яке вони вирішують разом, у співпраці.

Переваги:

à          економія часу за рахунок співробітництва і розподілу праці;

à          навчання і тренінг кооперативної поведінки;

à          корегування помилкових чи негативних думок;

à          активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

à          ідентифікація з досягненнями групи і, як наслідок, подолання егоїстичних настанов;

à          підготовка до майбутньої роботи в колективі.

 

Робота в малих групах дає всім учням (у тому числі і пасивним) можливість брати участь у роботі, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, уміння активно слухати, виробляти спільні думки, вирішувати виникаючі розбіжності). Робота в малій групі – невід’ємна частина багатьох інтерактивних методів, наприклад таких, як мозаїка, дебати, суспільні слухання, майже усі види імітацій і ін. У той же час робота в малих групах вимагає багато часу, цією формою не можна зловживати. Групову роботу доцільно використовувати, коли потрібно вирішити проблему, яку учні не можуть вирішити індивідуально.
 
Категория: Статьи | Просмотров: 6155 | Добавил: trening | Теги: тренинги
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]