21:42

Підготовка до впровадження КМСОНП складається з певних кроків:

 

 

1 КРОК

 

Визначення цілей  впровадження КМСОНП.

 

До цілей можна віднести:

1.     Особистісно-орієнтоване навчання;

2.     Підвищення якості навчання, рівня успішності, конкурентноздатності учнів;

3.     Підвищення мотивації  навчання;

4.     Діяльнісне, проблемне навчання;

5.     Навчання суміжним спеціальностям без підвищення терміну навчання;

6.     Мобільність, функціональність змісту навчання тощо.

В залежності від цілей навчання та рівня підготовленості учнів вибираються оптимальна модель, форми і методи навчання.

 

 

 

 

2 КРОК

 

Виявлення вимог роботодавців до змісту та якості професійної підготовки

 

Виявлення вимог роботодавців доцільно провести шляхом опитування реальних і потенційних роботодавців. Опитування може включати такі питання:

Чи є на даному підприємстві професії і спеціальності, які збираються вводити в ПТНЗ?

Чи буде потреба в цих спеціальностях в майбутньому?

Які спеціальності та професії реально потрібні на цьому підприємстві?

Яким чином відбувається підбір працівників на даному підприємстві?

Яким чином здійснюється фахова перепідготовка працівників?

Чи вважає керівництво доцільним мати прямі зв'язки з навчальними закладами, що ведуть підготовку за профільними для цього підприємства професіями?

Яка міра зацікавленості підприємства в розробці навчальних планів та програм  з урахуванням специфіки свого виробництва?

Яка міра зацікавленості підприємства у прийомі на виробничу практику учнів ПТНЗ, а також випускників на роботу?

Крім цього, респонденти повинні оцінити рівень і якість підготовки випускників ПТНЗ, зазначити основні недоліки їхнього навчання, а також висловити побажання по підвищенню якості навчального процесу.

З метою досягнення більш об‘єктивної інформації за кожної з професій повинні бути опитані спеціалісти різних рівнів управлінської ієрархії: від безпосереднього керівника (бригадира) до менеджера, що займається найманням і перепідготовкою персоналу. На підприємстві, крім інформації про основні види робіт, що повинен виконувати працівник за даною професією, потрібно одержати інформацію про те, які обов'язки, крім основних, повинний виконувати працівник, і по кожній із них відзначити, наскільки необхідно (обов'язково, бажано або необов‘язково) суміщення зазначених обов'язків. Таким чином, буде виявлена потреба в близьких або суміжних спеціальностях, зміст праці за ними і вимоги роботодавця до працівників.  Аналіз результатів дослідження дозволить навчальному закладу внести зміни у зміст нормативних модулів та розробити варіативні, які враховують вимоги роботодавців та покращують  конкурентоспроможність випускників.

 

3 КРОК

 

Відбір та структурування змісту професійної підготовки.

 

Відбір змісту виконується з урахуванням вимог роботодавців, структурування – шляхом об’єднання предметів професійно-технічного циклу (а при необхідності – і предметів загальноосвітнього циклу) в інтегрований курс. Потрібно мати на увазі, що виробниче навчання є основою інтегрованого курсу; предмети доцільно включати до інтегрованого курсу у тому випадку, коли між ними та виробничим навчанням відслідковуються чіткі міжпредметні зв’язки.

Навчальні дисципліни, які не вийшли до інтегрованого курсу, мають бути включені до навчального плану окремими модулями (обов’язковими або вибірковими).

 

Розглянемо приклад  навчального плану з фахової підготовки мулярів.

 

Таблиця№1

Навчальний план фахової підготовки мулярів

 

Назва модуля

Вид модуля

Заліковий кредит

1

2

3

4

5

 

6

7

8

Інтегрований курс

Електротехніка

Охорона праці

Ділова активність

Основи підприємницької діяльності

Газозварювальні роботи

Штукатурні роботи

Малярні роботи

 

Нормативний

Нормативний

Нормативний

Вибірковий

Вибірковий

 

Вибірковий

Вибірковий

Вибірковий  

5

1

0,5

0,8

0,8

 

1

1

1

 

4 КРОК

 

Відбір форми організації навчально-пізнавальної діяльності учня.

 

Альтернативи:

Індивідуально-консультативна форма.

Дозволяє цілком індивідуалізувати навчання за темпом, терміном, послідовністю, змістом.

Урочна форма.

Дозволяє цілком чи частково індивідуалізувати навчання за темпом, послідовністю, змістом, стилем (як способом піднесення інформації).

Вибір форми організації навчально-пізнавальної діяльності учня необхідно здійснювати з урахуванням:

1.     рівня інтелектуального розвитку учня;

2.     ступеня підготовленості учня до самостійної пізнавальної діяльності;

3.     рівня розвитку пізнавальної активності учня, мотивації  навчання.

Якщо хоча б один з перерахованих вище критеріїв не розвинений в учнів належним чином, необхідно вибирати урочну форму, або логічно поєднувати обидві раніше зазначені форми.

 

5 КРОК

 

Визначення особистісного та кількісного складу педагогів, які будуть здійснювати навчання

Альтернативи:

1.     Навчання здійснює 1 педагог, який відповідає вимогам як  викладача спеціальних дисциплін, так і майстра в.н.

2.     Навчання здійснюють 2 педагога – викладач спеціальних предметів і майстер в.н. Викладач організовує вивчення теоретичних модульних елементів і теоретичної частини комбінованих модульних елементів, майстер в.н. забезпечує практичне відпрацювання умінь і навичок.

3.     Навчання здійснюють декілька викладачів (але на кожному окремому етапі – 1 викладач) і майстер в.н. Кожен викладач організовує вивчення теоретичних і теоретичної частини комбінованих модульних елементів, зміст яких відповідає певній предметній області, майстер в.н. забезпечує практичне відпрацювання умінь і навичок.

 

6 КРОК

 

Оформлення освітньо-кваліфікаційної характеристики, модульної програми, навчального плану, присудження кредитів та підготовка дидактичного забезпечення процесу навчання.

 

Модульна програма складається на підставі аналізу ситуації на ринку праці, виявлення  попиту на робочу силу на регіональному ринку праці та вимог роботодавців до якості професійної підготовки робочої сили (див. Додаток 13) з нормативних та вибіркових модулів. Необхідно враховувати, що модульна програма фактично є основою для розкладу уроків. Зміни послідовності можливі тільки в межах окремої модульної одиниці, за умови збереження логічної послідовності викладу навчальної інформації. Приклад модульної програми приведено в додатках.

Призначення кредитів нормативним і вибірковим модулям проводиться з урахуванням часу, який в середньому витрачає учень на засвоєння модулю за всіма формами навчальної діяльності. Наприклад, на опанування ДМ 2 «Будівельні матеріали і розчини» призначено 1 кредит (54 години загального навантаження учнів). Це є показником норми часу, достатнього для опанування ДМ більшістю учнів. Якщо учень склав тестовий та практичний вихідний контроль ДМ раніше означеного терміну, він переходе до вивчення вибіркового модулю. Якщо учень не склав вихідний контроль ДМ у наданий йому кредит (термін часу), він має або самостійно, або на додаткових заняттях доопрацювати зміст модуля й скласти вихідний контроль ДМ. Навчальний заклад має отримати з учня сплату за додаткові заняття, повторне прийняття заліків, іспитів тощо.

Основним джерелом інформації є модульні елементи, тому необхідно мати достатню кількість їх екземплярів (як мінімум 1 комплект на 2 учня). В МЕ міститься  необхідний мінімум знань і умінь, до якого в процесі навчання будуть пред’являтися вимоги повного засвоєння.

 

Крім цього повинно бути готове додаткове дидактичне забезпечення: додатковий зміст навчання, опорні конспекти, плакати, макети, діючі наочні посібники тощо.

 

 

7 КРОК

Формування індивідуального навчального плану учня.

Індивідуальний навчальний план учня формується з нормативних і вибіркових дидактичних модулів. Послідовність засвоєння ДМ  визначається навчальним планом відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців.

Між учнем (батьками учня) і навчальним закладом складається Договір про навчання – документ, який визначає напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень, джерело і порядок фінансування, порядок розрахунків та інші умови навчання. На підставі договору учнем (учнем з батьками) під керівництвом куратора складається індивідуальний навчальний план
 
Категория: Статьи | Просмотров: 1761 | Добавил: trening
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]