18:51

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі – КМСОНП) базується на певних принципах:

·        Порівняльної трудомісткості кредитів, які забезпечують академічну мобільність учнів, державне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання учнем індивідуального навчального плану.

 

·        Кредитності – полягає в декомпозиції змісту освіти й навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням учнів частки, які забезпечують:

а) на рівні індивідуального навчального плану – набір (акумулювання) заданої трудомісткості кількості кредитів, які відповідають розрахунковій нормі виконання учнем навчального навантаження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу;

б) на рівні вивчення навчальної дисципліни (інтегрованого курсу) - набір (акумуляція) заданої для даної дисципліни (курсу) кількості кредитів, що включають у себе виконання необхідних видів діяльності, які передбачені програмою вивчення навчальної дисципліни (курсу).

·        Модульності -  визначає підхід до організації оволодіння учнем дидактичними модулями  і проявляється через специфічну для модульного навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність учня.

 

·        Методичного консультування – полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу.

 

·        Організаційної динамічності – полягає в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку праці.

 

·        Гнучкості та партнерства – полягає  в побудові системи освіти так, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям учня.

 

·        Пріоритетності змістовної й організаційної самостійності та зворотного зв’язку полягає у створенні умов організації навчання, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності учнів.

 

·        Науковості та прогностичності – полягає у побудові (встановленні) стійких зв’язків змісту освіти з дослідженнями інноваційних технології професійної підготовки, сучасним станом техніки й виробництва та тенденціями їх розвитку.

 

·        Технологічності та інноваційності – полягає у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці кваліфікованих робітників.

 

·        Усвідомленої перспективи – полягає в забезпеченні умов для глибокого розуміння учнем цілей навчання, а також можливостей їх успішного досягнення.

 

·        Діагностичності – полягає в забезпеченні можливостей оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих  і реалізованих в системі, цілей освіти та професійної підготовки.

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульної технології навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів).

Модульна технологія навчання, на підставі інтегрування інформації  професійної спрямованості, передбачає перерозподіл змісту навчання в один курс.

 

 

В інтегрованому курсі виділяються змістовні, логічно структуровані блоки навчання:

1.     Професійний блок (ПБ) – блок логічно структурованого змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників певного освітньо-кваліфікаційного рівня. ПБ поділяється на дидактичні модулі.

2.     Модуль (дидактичний модуль) – це задокументована завершена частина програми професійного курсу, навчальної дисципліни, яка складається з системи модульних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному виду діяльності за фахом   або певному навчальному об’єктові та реалізується відповідними формами навчального процесу. Модулі можуть бути нормативними (обов’язковими) та вибірковими.

Дидактичний модуль поділяється, у свою чергу, на модульні одиниці.

3.     Модульна одиниця (МО) - блок логічно структурованого змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників до певного виду робіт, який входить до складу визначеного виду діяльності, або змісту професійно-теоретичної підготовки, необхідний для оволодіння певним видом діяльності.  МО складається  з  настановчо-мотиваційного  модульного  елементу (НММЕ), модульних (навчальних) елементів (МЕ), системно-узагальнювального  модульного елементу (СУМЕ).

 

 

4.     Вивчення МО починається з настановчо-мотиваційного модульного елементу (НММЕ), який складається з мотиваційно-цільової установки, інструкцій для учнів по вивченню МО, установчих, проблемно-практичних завдань, вступної інформації. Приклад НММЕ приведено в додатках (цей і всі наступні приклади приведені з фахової підготовки мулярів).

5.     Модульні (навчальні) елементи можуть бути: теоретичні, комбіновані та практичні.

·        Теоретичний модульний елемент містить мінімальну, логічну прийнятну частину змісту професійно-теоретичної підготовки, яка відповідає навчальним цілям МО.

·        Комбінований модульний елемент  містить мінімальну, логічну прийнятну частину змісту професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, яка відповідає навчальним цілям МО.

·        Практичний модульний елемент містить мінімальну, логічну прийнятну частину змісту професійно-практичної підготовки, яка відповідає навчальним цілям МО.

Приклади МЕ приведено в додатках.

6.     Системно-узагальнювальний модульний елемент (СУМЕ)   складається з узагальнюючих, проблемних запитань та практичних завдань зі змісту МО. СУМЕ закінчує цикл вивчення МО та ДМ.

 

В основі  КМСОНП - організація навчального процесу за індивідуальними навчальними планами з розгорнутою системою вибіркових модулів, які можуть складатися зі змісту предметів, що вільно обираються; зі змісту професійної підготовки за суміжними спеціальностями тощо.

За КМСОНП підготовка фахівця здійснюється як послідовне засвоєння учнем  модулів відповідно до індивідуального навчального плану.

У КМСОНП застосовуються наступні терміни:

Навчальний (заліковий) кредит – це одиниця виміру навчального навантаження учня, яка відображає відрізок часу, наданий учневі для засвоєння дидактичного модулю або професійного блоку. Кредит враховує всі форми навчального навантаження учня: професійно-теоретичні заняття, практичну підготовку, самостійну роботу, підготовку до екзаменів тощо.

Таким чином, кредит забезпечує можливість контролю повного обсягу навантаження учня. При розгорнутій системі вибіркових модулів система кредитів дозволяє відслідковувати виконання кожним учнем програми.

Один кредит містить у собі 54 години загального (аудиторного і поза аудиторного) навантаження учнів. Учень одержує кредити тільки в результаті успішного опанування навчальної дисципліни (кредит не присуджується просто за відвідування занять – учень  повинен виконати усі вимоги й успішно пройти усі форми оцінювання).

Кількість кредитів не залежить від оцінки - "вартість" модулю в кредитах визначена заздалегідь.

Інформаційний пакет – документ, що містить загальну інформацію про ПТНЗ, навчальні плани та програми за спеціальностями та рівнями компетентності із зазначенням обов’язкових та вибіркових модулів, методики і технології навчання, залікових кредитів, системи оцінювання тощо.

Договір про навчання між учнем (його батьками) і навчальним закладом – документ, який визначає напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень, джерело і порядок фінансування, порядок розрахунків та інші умови навчання.

Індивідуальний навчальний план – перелік нормативних та вибіркових модулів із позначенням послідовності й термінів їх засвоєння. Сума кредитів для отримання певного рівня фахової кваліфікації є однаковою та незмінною величиною для учнів будь якого навчального закладу, але складається вона з кредитів на вивчення нормативних й вибіркових модулів, з яких останні учень обирає самостійно. Наприклад, на навчальний рік фахової підготовки мулярів виділяється 40 кредитів. З них 30 кредитів призначені для опанування нормативними модулями і є обов’язковими для усіх учнів. 10 кредитів учень може використати на власний розсуд для опанування вибірковими модулями. Кількість кредитів на вибіркові модулі є величиною постійною, призначеною навчальним закладом. Зрозуміло, навчальним закладом повинно бути підготовлено, як мінімум, три альтернативні вибіркові модулі на 10 кредитів.

Куратор – педагогічний працівник ПТНЗ, який надає рекомендації учневі щодо формування
Категория: Статьи | Просмотров: 8322 | Добавил: trening
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]